[[ BOOKS ]] ⚦ Tuổi thơ dữ dội Author Phùng Quán – Horsebackridingnewjersey.us

Tuổi thơ dữ dội Tu I Th D D I L M T T C Ph M Truy N D I B Y Ph N C A Nh V N Ph Ng Qu N Truy N C Kh I Th O B N B H T Y N M 1968 V Ho N Th Nh Trong L U C Gi A H T Nh T M N M 1986 Cu N Truy N Xoay Quanh Cu C S Ng Chi N U V S Hy Sinh C A Nh Ng Thi U Ni N 13, 14 Tu I Trong H Ng Ng I Thi U Ni N Trinh S T C A Trung O N Tr N Cao V N.Cu N Truy N Mi U T S C T Ch Qu Tr Nh Tham Gia Chi N U V Hy Sinh Tu I I R T Tr C A H N Ba M I Thi U Ni N, T P Trung Quanh B N Nh N V T Ti U Bi U L L M, M Ng, Qu Nh S N Ca, H A En, V M T Lo T C C Nh N V T Kh C Nh B Ng Da R N, V Nh S A, T D T.Cu N Truy N C H Th Ng Nh N V T Kh Gi Ng Nh Ng Ng Y Kh I L A V M T V I Truy N Ng N Kh C, Khi N Ng I C C M Gi C L C Nhi U T C Ph M Kh C Nhau Trong Th I K N Y C Ng Vi T V M T Nh M Nh N V T C Th T.N M 1988, Cu N Ti U Thuy T Tu I Th D D I C A Ph Ng Qu N C Xu T B N V Nh N Gi I Th Ng V N H C Thi U Nhi C A H I Nh V N Vi T Nam Hai N M Sau V C D Ng Th Nh Phim.